dienthoaicps2582

Samsung S22 Ultra thật ra mà kể thì ngày ra mắt dự trù sắp nhất cũng là đầu năm 2022 và không hề sắp.

Public collections

Showcase
Recommended

Creations

Friends

No friends